Консультпункт

 

Колектив дошкільного навчального закладу надає консультативну допомогу батькам дітей, які не відвідують дошкільний заклад. До роботи ми залучили всіх педагогів і фахівців дитячого садка: практичного психолога, вихователя-методиста, старшу медичну сестру, вихователів, музичного керівника, інструктора з фізкультури. 
Фахівці дошкільного закладу використовують різні форми взаємодії з батьками, зокрема: 
• індивідуальне консультування дорослих без присутності дитини; 
• консультування батьків у поєднанні з індивідуальними заняттями фахівця з дитиною; 
• використання ключових ситуацій зі створення умов для ігрової діяльності і виховання дітей у сім'ї; 
• відповіді на звернення батьків по телефону або електронною поштою. 
Основним завданням діяльності педагогічних працівників та фахівців є не стільки надання батькам готових рецептів з розв'язанням будь-яких конкретних проблем, скільки: 
- спонукання батьків до спільної діяльності зі своєю дитиною і підтримання у них інтересу до такої взаємодії; 
- формування у дорослих практичних навичок взаємодії з дітьми; 
- надання батькам сучасної і достовірної педагогічної інформації.

 

 

 

 

 

Графік

проведення засідань

психолого-медико-педагогічного консиліум (ПМПК)

в ДНЗ № 148

 

Перша середа місяця з 14.00 до 17.00.

 

 

 

 

План

 роботи психолого-медико-педагогічного консиліуму

КЗО «ДНЗ(ясла-садок)148» Індустріального району м.Дніпро

на 2018-2019 навчальний рік

 

 

Основні напрямки діяльності

Термін

виконання

Відповідальний

1.

Організаційна   робота

 

1.1

Засідання   ПМПК: ознайомлення  з  наказом завідувача ДНЗ№148   про створення консиліуму  та графіком  роботи  ПМПК  у 2018-2019 н.році, розподіл функціональних  обов’язків,  затвердження  плану  роботи  ПМПК.

Жовтень

 Голова консиліуму

1.2.

 Обстеження  та діагностування новоприбулих дітей. Виявлення  вихованців, які потребують психолого-медико-педагогічного супроводу.

Протягом  року

Вихователі, члени консиліуму

1.3.

Прийняття колегіального  рішення  за  результатами обстеження.

 Жовтень-травень

 

члени консиліуму  

1.4.

Підготовка документів для МПМПК

По запиту

МПМПК

 члени консиліуму

1.5.

Аналіз роботи консиліуму за 2018-2019 н.рік

Серпень

 члени консиліуму

 

2.

 

Діагностико – консультативна   робота

 

2.1

Консультування   вихователів та батьківської громадськості  щодо  організації  та  роботи  ПМПК.

 Протягом    року

члени консиліуму

2.2

Дослідження  рівня психолого-педагогічного  рівня  розвитку дітей   за  запитом  вихователів та  батьків.

  вересень

  січень

  травень

 члени консиліуму

2.3

 Складання  психолого-педагогічної характеристики  дитини    (за потребою).

  Протягом      року

  члени консиліуму

2.4

Індивідуальні консультації   для   батьків  з питань навчання та виховання  дітей.

 Протягом    року

голова консиліуму,

заступник голови

 

3.

 

Методична  робота

 

3.1

Оформлення  консультаций для вихователів  та батьківської громадськості:

- «Що таке ПМПК   в ДНЗ ?»

- «Чому дитина  не розмовляє ?»

- «Дитяча агресія»
- «Гіперактивна  дитина»

- «Чи готова дитина до школи ?»

 Протягом    року

заступник голови  

 

 

 

 

Положення

про психолого-медико-педагогічний консиліум

КЗО «ДНЗ № 148»

 

1.Загальні положення.

 

Комплексний психолого-медико-педагогічний консиліум  (ПМПк) - це об'єднаний загальною метою колектив фахівців, який реалізує певну стратегію супроводу дитини. Консиліум - самостійна форма методичної роботи педагогічного колективу дошкільного навчального закладу з колом діагностико-виховних завдань, засідання консиліуму мають системний характер. Консиліум дозволяє об'єднати зусилля вихователів, медичного працівника навчального закладу та практичного психолога.

На базі дошкільного навчального закладу створюється профілактична модель психолого-медико-педагогічного консиліуму  за наказом керівника. Профілактична модель консиліуму передбачає розгляд та обговорення дітей з труднощами у навчанні та особистісними проблемами. Виявлення таких категорій дітей здійснюється за наслідками проведення діагностичного обстеження, запитами педагогів або батьків.

 

2.Мета психолого-медико-педагогічного консиліуму.

 

Мета ПМПк - забезпечення діагностичного й корекційного, психолого-педагогічного супроводу вихованців з проблемами та порушеннями у розвитку або навчанні, з урахуванням індивідуальних особливостей дітей, спеціальних освітніх потреб, соматичного стану, психічного здоров’я.

 

3.Основні завдання психолого-медико-педагогічного консиліуму.

 

- Визначення дітей "групи ризику" у кризові етапи дошкільного навчання, зокрема: адаптація дітей раннього віку до умов дошкільного закладу, готовність до шкільного навчання дітей старшого дошкільного віку;

- профілактика фізичних, інтелектуальних і емоційних перевантажень і "зривів" поведінки, виявлення резервних можливостей розвитку;

- визначення шляхів психолого-медико-педагогічного супроводу вихованців із труднощами адаптації в даних освітніх умовах;

- виявлення відхилень у розвитку;

- установлення характеру й причин виявлених відхилень;

- визначення характеру, тривалості та ефективності корекційної допомоги в межах наявних в даному дошкільному навчальному закладі можливостей;

- простежування динаміки розвитку (спостереження, діагностичні "зрізи" на початку й наприкінці навчального року для уточнення освітнього маршруту, внесення відповідних коректив);

- визначення потенційних можливостей дитини для надання їй корекційної допомоги в умовах освітнього закладу або рекомендації направити дитину на засідання районної психолого-медико-педагогічної консультації для вирішення питання про зміну форми, програми навчання, типу закладу;

- консультативна робота з батьками;

- ведення документації, що відображає актуальний розвиток дитини, динаміку її стану;

- розробка та затвердження схем і програм супроводу та корекції дитини з урахуванням можливостей дошкільного навчального закладу, ознайомлення та узгодження їх з батьками;

- проведення протягом року конференцій з питань розгляду найбільш складних випадків діагностики, планування корекційної роботи, вироблення єдиних вимог до дитини з боку педагогічного колективу і сім'ї, перспективний прогноз.

 

4.Порядок роботи психолого-медико-педагогічного консиліуму.

 

Засідання консиліуму проводяться не рідше одного разу на місяць, на час комплектування дошкільного навчального закладу. Основним документом, який регламентує періодичність проведення засідань, є графік роботи консиліуму.

Консиліум веде журнал обліку обстежених дітей, протокол засідання консиліуму з наслідками обстеження дітей всіма спеціалістами і рекомендаціями. Наради і конференції, проведені консиліумом, також протоколюються в журналі.

Для обстеження дітей консиліум повинен керуватися аналітичними матеріалами вивчення особливостей інтелектуального розвитку особистості дитини. Рішення консиліуму затверджуються педагогічною радою.

 

5.Склад психолого-медико-педагогічного консиліуму.

 

До постійного складу психолого-медико-педагогічного консиліуму дошкільного навчального закладу  входять:

голова – завідувач дошкільного закладу;

заступник голови – вихователь-методист;

члени консиліуму – практичний психолог, педагоги з великим стажем роботи, високою кваліфікаційною категорією, медичний працівник закладу.

Тимчасові члени консиліуму: вихователь, який представляє дитину на консиліум.

 

 

6.Обов'язки членів психолого-медико-педагогічного консиліуму.

 

Голова ПМПк - відповідає за організацію засідань консиліуму, визначає порядок роботи і регламент роботи консиліуму, координує зв'язки консиліуму з іншими ланками навчально-виховного процесу здійснює контроль за  виконанням рекомендацій консиліуму.

Практичний психолог, досвідчений вихователь - забезпечує змістовну сторону консиліуму. Безпосередньо організовує збір діагностичних даних на підготовчому етапі, проводить діагностичну співбесіду з дитиною і батьками.

Медичний працівник дошкільного навчального закладу - надає інформацію про стан здоров'я дитини, забезпечує направлення його на консультацію до лікарів, надає рекомендації щодо режиму життєдіяльності дитини. 

Вихователь - надає педагогічну характеристику дитини, формулює та узагальнює його труднощі, отримує і виконує рекомендації консиліуму.

 

7.Види психолого-медико-педагогічного консиліуму і періодичність.

 

Засідання ПМПк можуть бути планові і позапланові.

Планові консиліуми фіксуються у річному плані роботи дошкільного навчального закладу і проводяться з метою розробки програми супроводу дитини, оцінки динаміки успішності і корекції, внесення змін і доповнень у корекційну роботу, вирішення інших планових питань.

Позачергові консиліуми проводяться за потребою. Підставою може бути запит фахівців, які ведуть корекційну роботу з дітьми, негативна динаміка навчання і розвитку дитини, виникнення нових обставин, які мають вплив на дитину, присвячені аналізу конкретної ситуації у групі, характеристиці діяльності того чи іншого вихованця тощо.

 

8.Основні етапи роботи  психолого-медико-педагогічного консиліуму.

І етап -підготовчий.

На підготовчому етапі проводиться збір попередніх діагностичних даних, завершується етап складанням індивідуальних висновків  фахівцями й розробкою пропозицій, які будуть запропоновані на консиліумі.

ІІ етап –засідання консиліуму.

На засіданні психолого-педагогічного консиліуму всі фахівці, які беруть участь в роботі з дитиною, представляють свої висновки й рекомендації. Обмін інформацією між учасниками й взаємні відповіді на питання є основною консиліуму.

Робота консиліуму закінчується заповненням колегіального підсумкового висновку консиліуму, який доводять до відома батьків у доступній формі, запропоновані рекомендації реалізуються тільки з їхньої згоди.

ІІІ етап –реалізація рішень консиліуму.

Висновок консиліуму визначає подальший освітній маршрут дитини: додаткові заняття з педагогом, корекційні заняття з практичним психологом, направлення на районну психолого-медико-педагогічну консультацію для визначення відповідного можливостям дитини спеціального дошкільного навчального закладу. Завершенням етапу є підсумкове обстеження дитини.

 

9. Перелік документації психолого-медико-педагогічного консиліуму дошкільного навчального закладу.

 

Обов'язкова документація:

- наказ про створення консиліуму (постійний);

- наказ про склад учасників та графік проведення консиліуму (щорічно оновлюється);

- журнал обліку дітей, обстежених консиліумом дошкільного навчального закладу;

- книга протоколів засідань консиліуму з рішеннями, де вказано відповідальних за рішення та строки виконання (зберігається у голови консиліуму).

За необхідністю:

- аналітична довідка за результатами адаптації дітей (зберігається у вихователя-методиста);

- аналітична довідка за результатами діагностичних обстежень з висновками, рекомендаціями та узагальненим протоколом (зберігається у практичного психолога);

- індивідуальні картки з результатами поглибленої діагностики (зберігаються у практичного психолога);

- психолого-педагогічні характеристики (зберігаються у вихователя-методиста);

- виписки про фізичний стан (зберігаються у медичного працівника).

 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

КЗО «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 148» ДМР

щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами на території обслуговування ДНЗ № 148

у 2018-2019 навчальному році

 

№ з/п

Найменування заходів

Термін виконання

Відповідальний

за виконання

1

Забезпечити своєчасний облік дітей з особливими освітніми потребами

Постійно

Члени ПМПК, вихователі

2

Запровадити кваліфікаційний психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами та їх батьків

Постійно

Члени ПМПК, вихователі

3

Налагодити співпрацю з установами, закладами системи охорони здоров’я, соціального захисту, громадськими організаціями з питань забезпечення дітям з особливими освітніми потребами психолого-педагогічної, медичної та соціальної реабілітації

Постійно

Голова ПМПК

4

Забезпечити роботу ПМПК, надавати методичну допомогу в організації супроводу дітей з особливими освітніми потребами

Постійно

Завідувач,

члени ПМПК

5

Співпрацювати з МПМПК, звертатись за методичною допомогою, здійснювати підготовку документів для МПМПК

Постійно

Члени ПМПК

6

Проводити системну консультативно-роз’яснювальну, просвітницько-виховну роботу серед батьків, громадськості щодо забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами, консультувати батьків дітей

Постійно

Члени ПМПК

 


1
2