Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 148 Дніпровської міської ради

 

Робота гуртків

   

Додаткова  форма організації  освітнього процесу

 варіативна  складова нової редакції 

Базового компонента дошкільної освіти

 

 

Гурток  з   хореографії «Віночок»

 

 

Керівник   гуртка

Програма

           Мета  та  завдання

Графік роботи гуртка

Рибальченко  Наталія  Віталіївна

освіта повна вища,  учитель музики, стаж роботи на займаній посаді - 6 років.

А.Шевчук  «Дитяча хореографія»

 

Мета: залучення дітей до вивчення максимальної кількості видів хореографічного мистецтва; - гармонійне поєднання комплексу фізичних та духовних якостей особистості: артистизму, витривалості .

Завдання: задовольнити зацікавленість дітей у вибраному виді мистецтва, дати вихованцям початкову хореографічну підготовку, сприяти розвитку музикальності, почуттю ритму, формуванню основних рухових навичок,  прищеплення цікавості до занять хореографією.

 

Понеділок     15.15 - 16.25

                                           Четвер          15.15 - 16.20

 

 

 

Освітня лінія

«ХОРЕОГРАФІЯ»

 

 

Зміст освіти

Результати освітньої роботи

Хореографічна компетенція

Має уявлення про хореографію як вид мистецтва, розрізняє та емоційно-ціннісно ставиться до його основних видів (народні, класичні, бальні, сучасні танці), жанрів (гопак, гуцулка, вальс, полька, галоп тощо); орієнтується в танцювальній абетці позицій, рухів. Виконує під керівництвом педагога і самостійно танцювальні рухи, вправи, хороводи, танці, творчі завдання; відтворює танцювальними рухами характер, темп, динаміку музики; узгоджує рухи з музикою і одночасно взаємодіє з партнером, гуртом дітей; відтворює музичний образ пластикою і рухами свого тіла, імпровізує в образі. Одержує радість, естетичну насолоду від виконання танцю

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію гурткової роботи в  КЗО «ДНЗ(ясла-садок) № 148» ДМР

 

1. Загальні положення

 

1.1.            Гурток  у дошкільному навчальному закладі є самостійною до­датковою організаційною формою освітнього процесу, яку здійснюють під безпосеред­нім керівництвом педагога, який залучає вихованців до різних видів специфічної дитячої діяльності.

1.2.            Гурток можна організовувати і як форму безкоштовної додаткової освіти, і як додаткову платну освітню послугу.

1.3.            Мета роботи гуртка:

•                      задовольняти потребу й цікавість дитини до певного виду діяльності;

•                      розвивати природні задатки, загальні та спеціальні здібності;

•                      активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість;

•                      реалізувати інваріантну складову Базового компонента дошкільної освіти (далі — БКДО) за одним чи кількома пріоритетними напрямами освітньої дія­льності, а також варіативну складову БКДО.

1.4.            Профільне спрямування гуртка:

•                      художньо-естетичне (образотворчої діяльності, художньої праці, гри на музич­них інструментах, хореографічні, вокальні, театральні);

•                      фізкультурно-спортивне (гімнастики, акробатики, ритмічної гімнастики, плаван­ня, баскетбол, настільного тенісу тощо);

•                      інтелектуально-пізнавальне (пошуково-дослідницька діяльність, логіка, тощо);

•                      комунікативно-мовленнєве (іноземна мова тощо).

1.5.            Гурткову роботу здійснюють відповідно до:

  • нормативно-правових документів, що регулюють діяльність дошкільного навчального закладу та організацію освітнього процесу;
  • нормативно-правових документів, що регулюють діяльність гуртків;
  •  програмно-методичного забезпечення;
  • програми гуртка;
  • цього Положення.

 

2. Організація роботи гуртка

 

2.1           Наповнюваність груп для гурткової роботи встановлює керівник ДНЗ за­лежно від профілю та можливостей організації освітнього процесу. Проте кількість дітей у групі не має перевищувати 15 осіб.

2.2               Профіль гуртка визначають з огляду на такі чинники, як-от:

•                      інтереси та здібності вихованців, вподобання яких визначають за результатами   опитувань батьків;   спостережень педагогів за дітьми на заняттях, під час самостійної діяльності, ігор тощо;

•                      замовлення батьків, які виявляють завдяки анкетуванню чи усному опитуванню;

•                      матеріально-технічне забезпечення організації гурткової роботи — наявність спеціальних приміщень, матеріалів, обладнання, інвентарю, технічних засобів навчання;

•                      кадрове забезпечення — керівником гуртка має бути педагог, що має відповідні освіту, здібності та бажання.

 

2.3  Керівник гуртка у межах свого робочого часу та гранично допустимого на­вантаження дитини проводить 1-3 заняття на тиждень з кожною групою у другу поло­вину дня.

2.4   У загальному розкладі гурткових занять мають бути раціонально узгоджені за­няття гуртків різних профільних напрямів для дітей різних вікових груп. Слід уникати дублювання тих видів діяльності, на яких базуються навчальні заняття в першій полови­ні дня.

2.5   Роботу гуртків припиняють під час літнього оздоровчого періоду.

2.6   План роботи гуртка розробляють на навчальний рік, презентують і затверд­жують на установчому засіданні педагогічної ради. За потреби план роботи гуртка коре­гують у другому півріччі, зокрема теми, які містить навчально-тематичний план, можуть бути змінені.

2.7  З метою підвищення ефективності роботи гуртків керівник гуртка, забезпечу­ючи диференційований підхід, може розробляти індивідуальні завдання для вихованців, проводити консультування для батьків.

2.8  Програмове забезпечення гурткової роботи:

•                      варіативна складова комплексної чи парціальної освітньої програми, що реко­мендована (схвалена) Міністерством освіти і науки України;

•                      адаптована чи авторська освітня програма, укладена (розроблена) керівником гуртка на основі власного доробку чи запозиченого досвіду інноваційної педа­гогічної діяльності. Зміст програми має бути узгоджений із чинною освітньою програмою, за якою працює дошкільний навчальний заклад.

2.9          Фахову експертизу адаптованої та авторської програми гуртка здійснюють вихователь-методист і керівник дошкільного навчального закладу. У разі потреби до цієї справи залучають і інших фахівців відповідного профілю (освіти). Після доопрацюван­ня програму виносять для обговорення та схвалення педагогічною радою, потім затверд­жують на рівні місцевого органу управління освіти в установленому порядку.

 

3       Права та обов'язки керівника гуртка

 

3.1  Обов'язки:

♦                     планувати, організовувати та здійснювати освітню, організаційно-масову робо­ту гуртка;

♦                     здійснювати набір вихованців до гуртка на основі їхніх інтересів та потреб;

♦                     забезпечувати збереження контингенту, обираючи індивідуальні маршрути розвитку кожної дитини;

♦                     виявляти здібності вихованців та сприяти їхньому розвитку;

♦                     надавати практичну допомогу вихованцям у оволодінні вміннями та навичками   з обраного виду діяльності;

♦                     створювати безпечні умови для організації освітньої діяльності;

♦                     обирати ефективні форми, методи та засоби освітньої роботи;

♦                     надавати кваліфіковану консультаційну та практичну допомогу батькам дітей, охоплених гуртковою роботою;

♦                     брати участь у роботі педагогічної ради дошкільного навчального закладу;

♦                     виконувати посадові інструкції, інструкції з охорони праці, правила внутріш­нього трудового розпорядку дошкільного навчального закладу та інші правила, які регламентують його діяльність;

♦                     постійно підвищувати свій професійний рівень, займатися самоосвітою;

♦                     звітувати перед педагогічним колективом про перебіг гурткової роботи в уста­новлені терміни (подає письмовий звіт про роботу гуртка за навчальний рік);

♦                     вести необхідну документацію за встановленою формою та забезпечувати її зберігання;

♦                     забезпечувати збереження обладнання, устаткування, інвентарю.

 

3.2. Права:

♦                     самостійно обирати методики навчання, програми та посібники відповідно до напряму роботи гуртка;

♦                     корегувати план роботи гуртка;

♦                     вносити пропозиції до плану роботи закладу;

♦                     брати участь у створенні відповідних умов для здійснення гурткової роботи;

♦                     брати участь у методичних об'єднаннях та науково-методичних заходах;

♦                     поширювати досвід роботи дошкільного навчального закладу з гурткової робо­ти на методичних заходах різного рівня;

♦                     публічно презентувати педагогічні ідеї, авторські напрацювання щодо організа­ції гурткової роботи.

                            

 4. Документація, яка регламентує діяльність гуртка

 

♦                      Документація, за яку відповідає керівник гуртка:

♦                     програма, за якою працює гурток;

♦                     план роботи гуртка на навчальний рік;

♦                     розклад занять гуртка;

♦                     список дітей, які відвідують гурток;

♦                     журнал планування та обліку роботи гуртка;

♦                     картотека (каталог) дидактичних ігор, методичних розробок (конспекти занять, сценарії інших видів роботи з вихованцями)

♦                     звітні матеріали про роботу гуртка (розробки підсумкових занять, свят, інших відкритих заходів, довідки моніторингових досліджень рівня опанування дітьми програмових вимог гуртка, фотозвіти тощо).

 

4.2            Документація, за яку відповідає керівник дошкільного закладу:

♦                     Статут дошкільного навчального закладу;

♦                     Положення про дошкільний навчальний заклад;

♦                     наказ про організацію гурткової роботи в дошкільному навчальному закладі;

♦                     Положення про гурткову роботу (схвалене на засіданні педагогічної ради та за­тверджене керівником дошкільного навчального закладу)

♦                     довідки щодо контролю за якістю та результативністю гурткової роботи;

♦                     звітні матеріали про роботу гуртка (за підсумками навчального року).

 

 

5       Підсумки роботи гуртка

 

5.2           Ефективність діяльності гуртка оцінюють за результатами контролю адміні­страції дошкільного навчального закладу.

5.3           Керівник дошкільного навчального закладу звітує про результати гурткової ро­боти перед батьківською громадськістю.

5.4           Керівник гуртка звітує про перебіг гурткової роботи перед педагогічним колек­тивом на педагогічній раді.

5.5           Звітують про роботу гуртка двічі на рік у вигляді відкритих занять, свят, виста­вок тощо. У першому півріччі свято організовують за участю батьків гуртківців і дітей усієї групи, у якій проводять гурткову роботу. У другому півріччі — за участю всіх дітей дошкільного закладу й усіх гуртківців, які є в ньому.

 


1
2